Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10
Stavebníctvo na Slovensku od A po Z, Stavebnik.sk

Zákony

 

 

Kliknite pre kompletný Stavebný zákon TU


 

 

 

Štátny fond rozvoja bývania


607/2003 Z. z. - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Aktualne znenie, obsahujúce aj zmeny nasledujúcich zákonov:

 

 

76/2000 Z. z.

1/1997 Z. z.

124/1996 Z. z.

 


Nehnuteľnosti a kataster


255/2001 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Aktualne znenie, obsahujúce aj zmeny nasledujúcich zákonov:

 

222/1996 Z. z.

162/1995 Z. z.


582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

476/2003 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Aktualne znenie, obsahujúce aj zmeny nasledujúcich zákonov:

 317/1992 Z. z.


 

Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

 

362/2005 Z. z. - Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Aktualne znenie, obsahujúce aj zmeny nasledujúcich zákonov:

624/2004 Z. z.

533/2003 Z. z.

554/2001 Z. z.

236/2000 Z. z.

138/1992 Zb.

 


 

Stavebné výrobky314/2004 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 

 

 

 
Aktualne znenie, obsahujúce aj zmeny nasledujúcich zákonov:

134/2004 Z. z.

521/2001 Z. z.

413/2000 Z. z.

264/1999 Z. z.

90/1998 Z. z.

 

 

 
 

Priemyselné parky

 

466/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

 

542/2004 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. a o doplnení zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z.

 

133/2004 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov

 

156/2003 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 

419/2002 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

193/2001 Z. z. - Zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov


175/1999 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov

 

 

180/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom


 

 

Webyshopping.sk Couvarit.sk Dobrarada.sk
ÚvodMapa stránkyRSSVstup pre zaregistrované firmy
Úvodná stránka