Poruchy vodovodu a kanalizácie, AQUA DEFEKT, Žilina

AQUA DEFEKT, poruchy vodovodu a kanalizácie, Žilina

AQUA DEFEKT - vykonáva monitoring potrubí moderným kamerovým systémom Rausch. Samozrejmosťou je čistenie potrubí, na požiadanie zavedenie automatického kontrolného systému ohlásenia porúch.

Poruchy vodovodu a kanalizácie, opravy bezvýkopovou technológiou, tesniace vaky, zemný radar, sací bager, TV monitoring, vytýčenie potrubí, čistenie potrubia, utesňovanie objektov proti tlakovej vode

Adresa:Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina
Telefón:41- 562 12 50, +421-41-500 02 36
Kontaktná osoba:Ing. Bútora
E-mail:info@aquadefekt.sk
www:www.aquadefekt.sk
Horúca linka:HOT-LINE: 0903 502 102 -3

Firma AQUA DEFEKT s.r.o. Žilina bola založená v roku 1993. Svoju pôsobnosť rozšírila na celé Slovensko, no sporadicky má zákazníkov aj v Českej republike. Napríklad v roku 2000 jej pracovníci vykonali monitoring časti kanalizácie v Brne. A ako je známe, práve v tomto moravskom meste sú kanalizácie mimoriadne zložité.

Poruchy vodovodu a kanalizácie, Žilina naša firma vykonáva monitoring potrubí moderným kamerovým systémom Rausch, a to od profilu DN 80 a viac, dĺžky až 150 m, kruhových, vajcových i hranatých profilov. Na vodovodných potrubiach lokalizujú poruchy, vykonávajú analýzu strát, vytýčenie trasy a hĺbky kovových a nekovových potrubí, vyhľadávajú zasypané poklopy, kryty a ventily.

Samozrejmosťou je čistenie potrubí, na požiadanie zavedenie automatického kontrolného systému ohlásenia porúch. Pre zisťovanie stavu potrubia a šácht vykonávajú skúšky vodotesnosti nových aj jestvujúcich zariadení.

V obchodnej činnosti je to predaj tesniacich gumenných nafukovacích uzáveroch a dvíhacích vakov VAPO.

Tieto činnosti by sa dali ešte doplniť o stavebnú činnosť. V rámci nej ponúka firma hygienicky nezávadnú technológiu spevňovania a utesňovania betónových nádrží, septikov, šácht, bazénov, vodojemov, aj proti tlakovej vode formou injektáže polyuretanových živíc.

NAŠE POSTUPY

Pri stavbách, obnovách a rekonštrukciách historických centier miest, priemyselných zón alebo iných objektov je veľmi dôležité poznať technický stav životne dôležitých jestvujúcich podzemných sietí ako sú vodovod a kanalizácia. Zo skúsenosti vieme, že tejto otázke nie je venovaná dostatočná pozornosť, čoho dôkazom je že v nespočetných prípadoch zmodernizované stavebné celky alebo jednotlivé objekty sú napojené na jestvujúce, často nefunkčné rozvody. V priebehu krátkej doby užívania sa objavujú prvé problémy s únikmi vody a nefunkčnou kanalizáciou. Riešenie problému netesných potrubných sietí sa stalo nevyhnutnosťou v každej oblasti ich používania. Preto je veľmi dôležité už v rámci predprojektovej prípravy zabezpečiť ich zmapovanie a celkové posúdenie.

PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA:

Vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí:
Je potrebné k získaniu informácií o vedení trás, možného križovania s inými inžinierskymi sieťami a možnosti porovnania skutkového stavu s výkresovou dokumentáciou. Polohu podzemných sietí je potrebné poznať tiež pri rekonštrukčných a sanačných prácach ako aj pri iných stavebných činnostiach, kde sa vyžaduje znalosť priebehu trasy a polohy potrubných systémov v danom mieste.

elektroakustické metódy
vyhľadávacia sklolaminátová tyč s mlokovým vysielačom
monitorovacie kamerovacie systémy

Vyčistenie potrubia a zistenie technického stavu /TV monitoring/:
Vyčistenie potrubia je nevyhnutnou podmienkou pre diagnostikovanie jeho stavu. Na základe získaných snímok z TV monitoringu je možné posúdiť vhodnosť využitia stávajúcich vedení, alebo navrhnúť technológiu na ich opravu.

Čistenie potrubia:

mechanické, oceľovými škrabákmi z pružnej ocele alebo pružinami
hydraulicko – mechanické, neupútaný nástroj s vysielačom
vysokotlaké čistiace zariadenie pre potrubie DN 50 – 300 mm
vysokotlaké kombinované čistiace zariadenie, potrubie DN 150 – 1000 mm, čistenie šachiet, nádrží, septikov

TV monitoring potrubia:

prenosný mechanický monitorovací systém, potrubie DN 50 – 250 mm
samohybná farebná kamera s otočnou hlavou, potrubie DN 200 – 1000 mm

Celkový priebeh kontroly potrubia sa zaznamenáva na videokazete resp. CD. Získané záznamy a údaje o nedostatkoch sa vyhodnocujú a komentujú cez integrovaný textový systém. Takto získaný protokol zahŕňa druh, rozsah a presnú polohu poškodení.

Skúšky vodotesnosti potrubia a nádrží:
Sú vykonávané odbornými pracovníkmi v zmysle platných noriem STN, EN za účelom zistenia tesností, vylúčenia poruchových úsekov a možnosti využitia jestvujúcich rozvodov. Iba tesná potrubná sieť plní svoju funkciu bez zaťaženia životného prostredia.

tlakové skúšky vodovodného potrubia
tlakové skúšky kanalizačných potrubí a stôk STN EN 1610, skúška vzduchom metóda L, skúška vodou – metóda W
tlaková skúška vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905

Cieľom skúšok vodotesnosti potrubí a nádrží vo fáze predprojektovej prípravy je zistenie možnosti využitia stávajúcich rozvodov bez následného rizika ohrozenia životného prostredia. Treba tiež poznamenať, že technicky vyhovujúce jestvujúce potrubia a nádrže ušetria nemalé finančné prostriedky.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ:

Vo fáze projektovej činnosti je potrebné v predstihu /predprojektová príprava/ poznať technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sieti. Na základe týchto skutočností projektant rozhodne o využití jestvujúcich rozvodov, ich rekonštrukcií alebo realizácií nových sietí.

Využitie jestvujúcich rozvodov:
Je reálne po zmonitorovaní a zistení technického stavu podzemných rozvodov. Prvoradá úloha sa kladie na ochranu životného prostredia a finančné úspory.

Opravy poškodených potrubí /bezvýkopové technológie/:

Vodovod:

RELINNING – zaťahovanie nového potrubia PE DN 80 – 500 mm menšej dimenzie do stávajúceho vodovodného rádu.
Ochrana vnútorného povrchu potrubia od DN 80 – 500 mm epoxidovým nástrekom. Nástrek zabraňuje tvorbe inkrustov a tvrdých usadenín.
Ekologické utesňovacie systémy utesňujúce praskliny, netesné spoje, kryštalizáciou celulózových vlákien s prísadami /úžitková voda, kúrenie, pitná voda, domové rozvody/. Materiál pozink, meď, plast, oceľ.

Kanalizácia:

Metóda dlhej vložky – osadenie špeciálnej textilnej vložky sýtenej živicou tlakom vody do poškodeného potrubia DN 150 – 1500 mm. Technológia sa využíva na rekonštrukcie hlavných kanalizačných rádov a zberačov.
Metóda krátkej vložky – oprava lokálnych poškodení /spoje, praskliny, diery/ nafukovacím pakrom s tkaninou zo sklených vlákien sýtenou živicou.
RELINNING – vťahovanie flexibilného PE potrubia menšej dimenzie do pôvodného netesného potrubia DN 200 – 300 mm. Metóda sa využíva hlavne pri sanáciách kanalizačných zberačov a stôk, kde je možnosť zmenšenia prietočného profilu potrubia.
Renovácia domových prípojok, strešných zvodov a potrubí od 100 mm flexibilnou tkanou vložkou. Touto metódou je možné vložkovať potrubie s oblúkmi až 90 0.

Nádrže:

Tesnenie železobetónových nádrží tlakovou injektážou použitím polyuretánových živíc. Vopred navrhnutými vrtmi sa do konštrukcie tlakom vtláča tesniaca hmota, ktorá uzatvára póry a praskliny.
Tesnenie železobetónových nádrží špeciálnymi tesniacimi hmotami na báze cementov.
Tesnenie nádrží laminovaním alebo nátermi s epoxidovými živicami.

ČINNOSTI PO REALIZÁCII:

Po zrealizovaných prácach, či už nových /investičných/ alebo sanačných /rekonštrukcie stávajúcich podzemných rozvodov/ je potrebné zdokumentovať jestvujúci stav a kvalitu vykonaných prác.

Skúšky vodotesnosti:
Skúšky vodotesnosti vodovodného, kanalizačného potrubia a nádrží sú vykonávané pred každým odovzdaním časti alebo celku realizovaného diela. Skúškou tesnosti potrubia dodávateľ dokladuje investorovi kvalitu vykonaných prác a pripravuje dielo na odovzdanie užívateľovi.

tlakové skúšky vodovodného potrubia
tlakové skúšky kanalizačných potrubí a stôk STN EN 1610, skúška vodou – metóda W, skúška vzduchom – metóda L
tlaková skúška vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905
každá tlaková skúška je vyhodnotená v protokoloch o vykonaných skúškach
pri skúškach tesnosti kanalizačného potrubia a šachiet sú využívané gumové upchávky VAPO, /prietočné, neprietočné/ pomocou ktorých sa uzatvára vtoková i výtoková časť potrubia. Po uzavretí sa skúšaný úsek tlakuje vodou, alebo vzduchom.

TV kontrola:
Kontrolný snímok vykonávame farebnou TV kamerou s nahrávkou skutkového stavu /videozáznam, CD/. Súčasťou prehliadky je správa a protokoly z prehliadky.

Využitie:

odovzdávanie diela /kvalita vykonaných prác – protokol o odovzdaní a prevzatí/
kolaudácia /dokladovanie vykonaných prác zainteresovaným organizáciám/
marketing /ponuky, výstavy, semináre/

Normy:

potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí: európske normy v slovenskej verzií EN 13566-1, EN 13566-3, EN 13566-4
stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk STN EN 1610
tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia STN 755911
skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905

aqua defect zilina.jpg
;-otv-hod-not-included-;

Aqua Defekt, s.r.o.

Vrakúňska 29, Bratislava, tel.: 0903 502 102

Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Materiály

Fotogaléria

Zaradenie v kategórii