Vytýčenie stavby

Kto a kedy môže vytýčiť stavbu? V zmysle zákonov môže stavbu vytýčiť, po obdržaní stavebného povolenia, len oprávnená osoba, teda geodet.

 

Či sa už jedná o vytýčenie stavby rodinného domu alebo iného objektu, vytýčenie môže prebehnúť len po vybavení stavebného povolenia.

Vytýčenie stavby je vlastne priestorové, teda polohové a výškové vyznačenie stavby alebo jej časti, na určenom pozemku, ktoré sa deje na základe nadmorskej výšky. Podkladom preň je projektová dokumentácia, v ktorej sú vyznačené miery, určujúce osadenie stavby napr. od hraníc pozemku alebo susedných stavieb. Stavbu môže vytyčovať len osoba, ktorá  má na túto činnosť oprávnenie.

Ako a čím vytýčenie stavby prebieha?

Umiestnenie stavby v teréne sa vyznačí dohodnutými značkami. Vytyčuje sa najčastejšie obvodové murivo, popr. obvod základov pomocou roxorových tyčí. Takéto vytýčenie slúži v prvom rade pre výkopové práce pre stavebné základy. Pri výkopových prácach sa však pôvodné vyznačenie zruší, preto je nutné stavbu vytýčiť ešte raz a to čo najpresnejšie. Geodetom zamerané miesta sa následne vyznačujú pomocou železných klincov do pripravených betónových základov.


Stavba sa dá vytýčiť aj priamo a to na stavebné lavičky, kde poloha múrov zostáva zaznamenaná počas celej výstavby. Ak sa výkopové práce budú robiť strojmi, lavičky je nutné umiestniť v bezpečnej vzdialenosti od výkopov.


Výsledkom vytýčenia stavby  je viditeľne vyznačená poloha rodinného domu alebo iného stavebného objektu. Geodet musí následne po vytýčení spracovať protokol, ktorý budete musieť predložiť pri kolaudácii stavby.

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • HUTYX