Čo je kolaudácia, kolaudačné rozhodnutie a užívacie povolenie?

Kedy môže prebehnúť kolaudácia a kedy môžete začať bývať v novom dome? Na čo potrebujete užívacie povolenie?
Stavba je pripravená ku kolaudácii len vtedy, ak je už takmer úplne dokončená a dokončiť či doplniť už treba len maličkosti, ktoré sa dajú riešiť priamo so sťahovaním.

Stavba, ktorú chcete nechať skolaudovať musí byť odvodnená a musí mať hotovú strechu so všetkými náležitosťami a najmä opatrenú bleskozvodom. Váš nový dom musí mať osadené všetky dvere a okná, dokončené balkóny a schodiská aj so zábradlím. Steny musia mať povrchovú úpravu, v jednotlivých miestnostiach sa musia nachádzať podlahy a hotové musia byť, samozrejme, aj inštalácie a prípojky inžinierskych sietí s vybudovanými meracími miestami. V kúpeľni musia byť osadené toalety, umývadlá a tiež vane či sprchové kúty.


V prípade, že máte všetko dokončené, môžete požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Nezabudnite k žiadosti doložiť všetky prílohy, ktorú úrad vyžaduje.
Po predložení všetkých dokladov vám a všetkým účastníkom kolaudačného konania, stavebný úrad oznámi začatie kolaudačného konania, ktoré bude pokračovať ústnym konaním a zisťovaním na mieste stavby.

 

Kolaudačné rozhodnutie

V prípade, že pri kolaudácii nebudú zistené žiadne nedostatky, vydá vám stavebný úrad v krátkej dobe kolaudačné rozhodnutie. Po jeho získaní, môžete dom zaevidovať na obecnom úrade, kde  mu bude pridelené súpisné číslo.
Na základe kolaudačného rozhodnutia, prideleného súpisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazom výmerom investor požiada príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená.

 

Užívacie povolenie

Užívanie stavby sa povoľuje vydaním kolaudačného rozhodnutia, v ktorom sa určia aj podmienky užívania stavby. Stavba sa môže využívať len na určený účel, od ktorého sa odvíjali všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Stavebný úrad môže v špeciálnom prípade potreby na žiadosť stavebníka vydať aj časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby ešte pred odovzdaním.
Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Pokiaľ chcete stavbu užívať na iný účel, ako je určený (napr. pôvodne zamýšľanú stavbu rodinného domu využívať ako výrobnú prevádzku), musíte stavebný úrad požiadať o rozhodnutie o zmene v užívaní stavby.
 

Všetky potrebné vysvetlenia pojmov a zákony týkajúce sa kolaudácie, kolaudačného rozhodnutia užívania stavby a jeho prípadnej zmeny pojednáva aktuálny stavebný zákon  ODDIEL 7 - UŽÍVANIE STAVIEB § 76 - § 85

Kolaudácia, užívacie povolenie - Firmy