Základová pôda a jej vplyv sadanie stavby

Čo vplýva na rovnomerné sadanie stavby? Ako ho zabezpečiť, aby prebiehalo v prípustných medziach a nedochádzalo pri ňom k poruchám statiky objektu?

Sadanie stavby sa prejavuje pôsobením zaťaženia stavby na pôdu, ktorá sa pod základmi stavby prirodzene stláča. Rýchlosť sadania stavby teda závisí aj od stupňa priepustnosti a stlačiteľnosti pôdy.
Pri riešení založenia stavby akéhokoľvek objektu je preto najdôležitejšie, aby základové konštrukcie dokázali bezpečne prenášať celkové zaťaženie stavby na základovú pôdu.

 

Základová pôda je funkčnou súčasťou stavby

Jej zloženie, mechanické a fyzikálne vlastnosti  sa musia preskúmať ešte pred vypracovaním projektu stavby, podobne ako geologické a hydrogeologické podmienky. Z výsledkov takého prieskumu a z predpokladaného zaťaženia stavby vychádza potom návrh základovej konštrukcie.
 

Pri návrhu základovej konštrukcie sa berú do úvahy nasledovné veličiny:

- únosnosť a druh základovej pôdy, do ktorej sa prenáša zaťaženie základov
- predpokladané zaťaženie stavby, prenášajúce sa do základov
- druh, rozmery, materiál a konštrukcia základov
- hĺbka premŕzania základovej pôdy
- situovanie stavby (rozdielne riešenie nastáva pri radovej zástavbe a iné pri voľne stojacich objektoch)
 

Ideálnymi pôdami z hľadiska zakladania stavby sú skalné a poloskalné horniny, pretože sú nestlačiteľné a majú dobrú únosnosť. Medzi vhodné podklady patria ešte zhutnené vrstvy štrkov a pieskov.

Medzi nevhodné podklady patrí rašelina, bahnité, ílovité  zeminy a neuľahnuté násypy, kedy pri zakladaní stavby musí dôjsť k umelému skvalitneniu základovej pôdy a k zvýšeniu jej únosnosti.
Úprava základovej pôdy sa však, samozrejme, prejaví v zvýšení nákladov na výstavbu.

Základová pôda sa spevňuje:


- výmenou základovej pôdy
- injektovaním

 

Sadanie stavby

Sadanie stavby je teda úplne prirodzeným javom a každý projektant by mal zabezpečiť, aby prebiehalo rovnomerne v prípustných medziach. V opačnom prípade dochádza k narušeniu stavby a následným škodám. Hotová stavba sadá spočiatku pomerne rýchlo, neskôr sa jej sadanie značne spomalí a ba takmer zminimalizuje či zastaví.
Aby nedochádzalo k narušeniu statiky objektu a vzniku trhlín ani pri rekonštrukciách starších objektov a prístavbách nových častí, rieši sa táto situácia dilatačnou škárou, ktorá od seba obe časti oddelí.

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • HUTYX