Autorský dozor na stavbe

Čo rieši a nerieši autorský dozor na stavbe a kto ho vykonáva? Prečítajte si i ďalšie informácie späté s povinnosťami autorského dozoru a projektanta.

Úloha autorského dozoru na stavbe

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie stavby a kontroluje, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.


Medzi povinnosti autorského dozoru patrí hlavne:
- účasť na kontrolných dňoch, ktoré  zvoláva investor
- vyjadrenie sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia
- upovedomenie stavebníka popr. dotknutý orgán štátnej správy, ak zistí nedodržanie projektu, poprípade právnych predpisov a tiež technických noriem
- ak nedostatky neboli včas odstránené, môže požadovať zastavenie práce na stavbe, atď.

Firmy 1-1 z 1

Rozsah autorského dozoru je určený zmluvne. Pod autorský dozor však nespadá napr. riešenie problémov súvisiacich s cenou alebo termínom výstavby či prevádzkových vzťahov.Akú úlohu má autorský dozor na stavbe?

Partneri sekcie

  • HUTYX