Postup pri realizácii elektrickej prípojke k domu alebo inému stavebnému objektu

Potrebujete zriadiť elektrickú prípojku k domu? Vyberte si odborníka vo vašom okolí zo zoznamu stavebných firiem a spoločností vo vašej lokalite.

Ťažko si už vieme predstaviť život bez elektrickej energie, ba práve opačne. Naše nároky na jej dodávky neustále stúpajú. Aby sa elektrina objavila aj vo vašom novom dome, je preto potrebné vybudovať zariadenie, ktoré zaistí jej dodávku z distribučnej sústavy.
Ak ste individuálny stavebník, o súhlas s vybudovaním elektrickej prípojky musíte požiadať príslušný rozvodný podnik na vašom najbližšom kontaktom mieste, kam prinesiete vyplnenú žiadosť o pripojenie. Pri podaní žiadosti musíte už mať predstavu, aké elektrické spotrebiče budú v dome inštalované, či budete elektrickým prúdom kúriť, ohrievať vodu, atď.

Firmy 1-3 z 3

Žiadosť o vybudovanie elektrickej prípojky

Súčasťou vyplnenej žiadosti o pripojenie budú nasledujúce prílohy:
- katastrálna mapa v mierke 1:1 000 s vyznačením miesta plánovanej výstavby objektu
- mapa širších vzťahov v mierke 1:5 000 až 1:10 000 pre určenie lokality v rámci mesta alebo obce
 

Pokiaľ si necháte postaviť dom firme, žiadosť by mala byť súčasťou žiadosti o stavebné povolenie. Rozvodný podnik sa potom vyjadrí, či s prípojkou súhlasí. Toto vyjadrenie vám zašle písomne.
Na základe vyjadrenie si potom necháte u projektanta elektroinštalácií vypracovať projektovú dokumentáciu elektroinštalácie a po jej vypracovaní podá  na kontaktom mieste zákazníka príslušného rozvodného závodu Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Vyjadrenie rozvodného závodu k predloženej dokumentácii obdržíte poštou. Ak ste získali súhlas a z verejnej siete môžete odoberať požadovaný výkon, môžete sa pustiť do realizácie prípojky. Rozvodný podnik vám tiež môže predpísať spôsob pripojenia a to buď zemným káblom alebo vzduchom z existujúceho stĺpu.
 

Realizáciu samotnej elektrickej prípojky  na zariadenie distribučnej siete zabezpečuje jej prevádzkovateľ a to na svoje náklady.
Realizáciu odberného zariadenia vrátane jeho odbornej prehliadky a skúšky si zabezpečujete sami, na vlastné náklady.

Partneri sekcie

  • HUTYX