Vodovodná prípojka k domu alebo inému stavebnému objektu

Problémy s vodovodnou prípojkou? Obráťte sa na odborníkov vo vašom okolí a prípadnú opravu zverte firme, ktorú si môžete vybrať zo zoznamu stavebných spoločností vo vašej lokalite.

V prípade, že potrebujete vybudovať novú prípojku napojenia napr. novostavby na verejný vodovod, musíte vyplniť žiadosť o jej zriadenie a predložiť ju vlastníkovi (popr. prevádzkovateľovi ) vodovodu. Ešte pred vyplnením a odovzdaním žiadosti je však potrebné získať základné informácie o verejnom vodovode v lokalite, o ktorú máte záujem.

Firmy 1-3 z 3


O tieto informácie je potrebné požiadať v príslušnom zákazníckom centre Vodárenskej spoločnosti, kde tiež získate ich zákres do vašej kópie katastrálnej mapy. Podľa týchto informácií je potrebné nechať si vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú priložíte k spomínanej Žiadosti o vyjadrenie k zriadeniu vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky.

 

Do 30 dní potom obdržíte ako odpoveď písomné vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii s pripomienkami k navrhnutého projektu a s pevne stanovenými technickými podmienkami zriadenia prípojky.


Ak bola projektová dokumentácia v poriadku a získali ste kladné vyjadrenie, ešte váš čaká podanie Žiadosti o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Po podaní tejto žiadosti vás bude kontaktovať oddelenie vodovodných a kanalizačných prípojok a dohodne si s vami termín kontroly priamo na mieste.


Majiteľ alebo prevádzkovateľ  verejného vodovodu pre vás urobí tieto práce:
 

- montáž celej vodovodnej prípojky od zriadenej odbočky až po hlavný uzáver
vnútorného vodovodu (t.j. vrátane vodomernej zostavy) a jej prepláchnutie
- zriadenie podporného bloku pod navŕtavací pás
- uchytenie nosného rámu vodomernej zostavy
- odskúšanie zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky tlakovou skúškou na
prevádzkový tlak vrátane vyhotovenia záznamu zo skúšky
 

Odborné práce môže vykonať len tá stavebná spoločnosť, ktorá má na ich výkon odbornú spôsobilosť a pod kontrolou majiteľa alebo prevádzkovateľa verejného vodovodu, ktorý musí po ukončení prác a osadení vodomernej zostavy vykonať tlakovú skúšku a to aj za vašej prítomnosti.

 

Čo je vodovodná prípojka?

Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia verejného vodovodu po domový uzáver vody pripojeného objektu s výnimkou meradla (zvyčajne vodomer)


Po uzavretí písomnej zmluvy, môžete začať samostatnú prípojku budovať, a to na mieste, ktoré vám určí vlastník verejného vodovodu. Ak riešite pripojenie rozsiahlejšieho objektu, môžete žiadať o aj o povolenie vybudovať viac vodovodných prípojok.
Vodovodnú prípojku si vybudujete na vlastné náklady a stanete sa jej majiteľom.  Z toho však vyplýva, že aj všetky opravy a nasledovné náklady na údržbu si musíte financovať sami.
Odborné práce pri budovaní vodovodnej prípojky a tiež celej vodovodnej siete vo vašom novom dome, zverte vždy len firme s odbornou spôsobilosťou, dostatkom skúseností a tiež i kvalitnými referenciami!

Partneri sekcie

  • HUTYX