Účel územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Účelom rozhodnutia o umiestnení stavby je určenie stavebného pozemku a tiež určenie presných podmienok, ktoré určujú kde a ako môže byť stavba na pozemku umiestnená.

Aký je účel úzmeného rozhodnutia o umiestnení stavby?

Úlohou rozhodovania o umiestnení stavby je určenie stavebného pozemku, umiestnenie navrhovanej stavby na pozemku, určenie podmienok na jej umiestnenie alebo napríklad aj podmienky napojenia umiestňovanej stavby na dopravnú infraštruktúru alebo inžinierske siete. Takýmito podmienkami sa určia požiadavky na súlad urbanisticko – architektonického riešenia stavby s jej okolím, podmienky na výškové či polohové umiestnenie, podmienky odstupov od hraníc pozemku a susedných stavieb či na prístup k stavbe. Ide tiež o určenie podmienok napojenia stavby na verejnú komunikáciu a inžinierske siete.

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Firmy

Firmy 1-1 z 1

Videá pre tému: Rozhodnutie o umiestnení stavby viac videí


K návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby je potrebné doložiť všetky náležitosti, ktoré sú určené § 3, ods. 3 a 4 vyhl. Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z.
V prípade, že žiadosť o rozhodnutie o umiestnení stavby splnila všetky náležitosti, príslušný stavebný úrad vydá žiadateľovi o rozhodnutie súhlas.

 

Obsah územného rozhodnutia o umiestnení stavby

 

Obsahom územného rozhodnutia sú:

- meno a adresa navrhovateľa
- druh a stručný opis stavby, ktorý zahŕňa aj bližšie určenie jej kapacity
- druhy a parcelové čísla pozemkov na ktorých sa stavba umiestňuje
- podmienky umiestnenia a projektovej prípravy stavby včítane rozsahu a podrobností spracovania projektovej dokumentácie
- rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
- doba platnosti rozhodnutia

Ak stavebník získal rozhodnutie o umiestnení stavby, môže požiadať  projektanta o vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a môže si začať hľadať dodávateľov, najlepšie na báze zisťovania potrebných informácií a referencií a tiež získaním vypracovaných predbežných ponúk.

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na:

• stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené
• drobné stavby
• stavebné úpravy a udržiavacie práce
• stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru
 

TIP: V prípade, že ide o jednoduchú stavbu alebo jej prístavbu a nadstavbu, ak sú podmienky jej umiestnenia vzhľadom na pomery v území jednoznačné, môže stavebný úrad zlúčiť územné konanie o umiestnení stavby s konaním stavebným.

 

Partneri sekcie

  • HUTYX