Ako si zriadiť plynovú prípojku k domu alebo inému stavebnému objektu?

Potrebujete do domu pripojiť plyn alebo máte problémy s plynovou prípojkou?

V prípade, že si do vášho obydlia, staršieho či ešte len plánovaného, chcete nechať zaviesť plyn, musíte v prvom rade podať svoju žiadosť na distribútora plynu. Žiadosť si môžete stiahnuť na internete alebo vyzdvihnúť na kontaktných miestach v mieste, kde sa nehnuteľnosť či pozemok nachádza.
Po podaní žiadosti spolu s potrebnými prílohami, získate návrh zmluvy a pokiaľ budete s návrhom súhlasiť, zmluvu podpíšete.

Firmy 1-4 z 4


Plynovú prípojku zriaďuje vždy dodávateľ plynu, ale náklady spojené s jej realizáciou uhrádzate vy – teda ten, v koho prospech bola plynová prípojka zriadená. Tak sa stanete jej vlastníkom a ste zodpovedný za jej bezpečnú prevádzku, údržbu i prípadné opravy.
Po potvrdení zmluvy distribútorom plynu si musíte zaobstarať projektovú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu, teda prípojky a tiež odberného zariadenia, ktorú ste povinní predložiť na posúdenie a vyjadrenie distribútorovi.
Ak bola vaša projektová dokumentácia vpracovaná správne a bola dodávateľom schválená, môžete si vyhľadať firmu - zhotoviteľa, ktorá bude výstavbu plynovej prípojky a odberného plynového zariadenia realizovať.
Po ukončení výstavby príde distribútor plynu prípojku skontrolovať a po dodaní vašej technickej dokumentácie si vyberiete dodávateľa plynu a uzatvoríte s ním zmluvu o dodávke plynu. Distribútor plynu vám potom zabezpečí montáž meradla.

 

Podmienky pre realizáciu  plynovej prípojky

Medzi najhlavnejšie podmienky kvalitného a bezpečného pripojenia plynovej prípojky je skutočnosť, že prípojka musí byť na verejný plynovod napojená kolmo na os potrubia verejného plynovodu a tiež k obvodovej stene budovy, pri ktorej sa nachádza ukončenie prípojky. Prípojka končí pred hlavným uzáverom a jeho umiestnenie určuje distribútor plynu.
Práce na plynovej prípojke a rozvodoch plynu vo vašom dome zverte v každom prípade len renomovaným odborníkom alebo firmám, pretože v hre je nielen bezpečnosť vášho majetku ale i ľudských životov.

Partneri sekcie

  • HUTYX