Keramické montované stropyMontované stropy môžu byť materiálovo vyhotovené zo železobetónových panelov, keramických prvkov alebo pórobetónových dielcov. V súvislosti s technologickým postupom montovania stropu pomocou nosníkov a vložiek sa najčastejšie spomínajú stropy keramické.

 

Keramické stropy sa montujú z vopred vyrobených prefabrikovaných prvkov a iných materiálov (betón, výstuž) priamo na stavbe. Medzi vopred vyrobené prvky patria predovšetkým keramické nosníky, ktoré tvoria nosnú časť stropu. Ďalej sú to výplňové prvky rôzneho druhu, najčastejšie stropné vložky. Priamo na stavbe sa do strešnej konštrukcie vkladá napr. doplnková výstuž, ale najmä sa pridá betón požadovanej triedy, ktorý spojí stropnú konštrukciu do celku s príslušnými parametrami únosnosti. Stropné nosníky majú len nepatrnú únosnosť, preto je nevyhnutné ich podopierať počas montáže ešte pred ukladaním stropných vložiek. Z hľadiska statiky je základný systém tohto stropu tvorený sústavou proste uložených nosných trámov v jednom smere. Po zmonolitnení tvorí keramický strop jeden celok spolu s obvodovým vencom. Takto zhotovená stropná doska je úplne plnohodnotná voči iným typom stropov.

 

Keramický montovaný strop má veľmi dobré tepelné a izolačné vlastnosti a je obzvlášť vhodný pre vlhké prostredie, pretože voda na takomto type stropu nekondenzuje ako v prípade železobetónu. Uplatnenie teda nachádza napríklad pri veľkých hospodárskych stavbách. Pri statickom návrhu keramických stropných dielcov sa vo všeobecnosti postupuje tak, ako pri železobetónových prefabrikátoch. Keramická stropná konštrukcia je tvorená troma druhmi stavebných hmôt:

 

 - oceľová výstuž ( preberá ťahové napätie )

 - betón ( preberá tlaková napätie )

 - keramické tvarovky ( preberajú tlakové napätie, ak sú toho schopné )

 

V porovnaní zo železobetónom sú keramické stropné konštrukcie  vďaka svojej malej hmotnosti výhodnejšie, no z hľadiska zvukovej izolácie nevýhodné a je ich nutné doplniť akustickými podhľadmi či minimálne ťažkými plávajúcimi podlahami.

 

Výhody keramických montovaných stropov: jednotný keramický podhľad, dobré tepelno – izolačné vlastnosti, malá hmotnosť, jednoduchá montáž bez mechanizačných prostriedkov, zníženie hmotnosti stropnej konštrukcie, úspora betónu a oceli, tiež veľmi vysoká požiarna odolnosť, nižšia cena oproti iným stropným systémom, variabilnosť výšky stropu použitím rôznych stropných vložiek.

 

Pri ukladaní nosníkov treba dbať najmä na predpísanú dĺžku uloženia. Pri nedodržaní minimálnej dĺžky uloženia môže dôjsť pri nadmernom zaťažení k porušeniu muriva v mieste uloženia nosníkov. Veľmi dôležité pri montáži je podpretie stropu, čo sa často podceňuje. Výsledkom nedostatočného podpretia môže byť zrútenie celého stropu pod váhou čerstvého betónu, alebo môže vzniknúť nežiaduci priehyb nosníkov medzi jednotlivými podperami. Niektoré keramické stropné nosníky majú výstuž, ktorej tvar treba na stavbe upraviť oproti výrobnému tvaru (napr. strmene, ktoré sú vo výrobnom tvare pri hornom povrchu nosníka a pred betonážou ich treba ohnúť do sklonu 45° smerom ku koncom nosníkov).

 

Podobne pri niektorých stropných systémoch treba na koncoch nosníkov pridať výstuž s predpísanými parametrami. Zanedbanie týchto úprav na stavbe môže viesť k závažným poruchám stropov (napr. spomínané strmene slúžia aj ako spriahovacie prvky medzi nosníkmi a betónom, ktorým sa zalieva strop). Keramické stropy v minulosti ovládali stavebný trh a aj teraz patria k najobľúbenejším riešeniam, predovšetkým u stavieb rodinných domov. Stropy z pálených prvkov vynikajú vysokou variabilitou, dajú sa použiť aj pre nepravidelné pôdorysy miestností, ich realizácia je jednoduchá. Pri dodržaní predpísaného postupu sú úplne bezpečné.

 

 

Ďalšie články na tému Hrubá stavba

 

1.10.2014© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: shikremont.ru

(i.n.)