Stavba letnej kuchyne spravidla patrí medzi drobné stavby, no nie je to vždy pravidlom. Zákon to definuje takto:

 

Drobné stavby

 

...sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení... 

 

Nezabudnite: letná kuchyňa je tiež stavba

 

Uskutočnenie drobnej stavby ste povinný ohlásiť príslušnému stavebnému úradu vopred a to písomnou formou a stavať môžete začať až po doručení  písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá proti stavbe výhrady. Ak stavebný úrad neurčí inak, mali by ste súhlas dostať do 2 mesiacov od dátumu doručenia ohlásenia drobnej stavby.

 

Čo potrebujete k ohláseniu:

 

- tlačivo na ohlásenie drobnej stavby

- doklad, ktorým preukážete vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku

- ak nie ste jediným vlastníkom pozemku, potrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi

- situačný výkres

- stavebné riešenia a technický popis stavby

- vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu potrebných prípojok

- ak stavbu realizujete svojpomocne, potrebujete vyhlásenie kvalifikovanej osoby

- ak sa stavba uskutočňuje na poľnohospodárskej pôde je potrebné vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu.

 

Ak je letná kuchyňa súčasťou už predtým vybudovanej terasy, ohlásiť ju netreba. Je súčasťou budovy.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Stavba altánku s vnútorným otvoreným ohniskom

 

Tradičná terasa z dreva

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Prístrešky a altány

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

 

Foto: www.idealsad.com

Autor: Ivan Nôta