Ak ste sa rozhodli pustiť do stavby oplotenia, garáže, prístrešku alebo záhradného domčeka, budete musieť ohlásiť stavbu stavebnému úradu, pretože spadajú do skupiny tzv. drobných stavieb. Drobné stavby plnia vzhľadom k hlavnej stavbe len doplnkovú funkciu a predpokladá sa tak, že svojim využívaním a účelom nebudú mať možnosť ovplyvňovať kvalitu životného prostredia.

 

Ohlásenie drobnej stavby - prístrešok pre auto

 

Drobná stavba je prízemná stavba, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m. Ak sa jedná o podzemnú stavbu napr. pivnicu, jej zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 m2 a hĺbku 3 m.
Okrem už spomínaných, sa medzi drobné stavby radia aj prípojky pozemkov a stavieb.
 
Uskutočnenie drobnej stavby ste povinný ohlásiť príslušnému stavebnému úradu vopred a to písomnou formou a stavať môžete začať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá proti stavbe výhrady. Ak stavebný úrad neurčí inak, mali by ste súhlas obdržať do 2 mesiacov od dátumu doručenia ohlásenia drobnej stavby.
 
 
Čo potrebujete k ohláseniu drobnej stavby:
 
- tlačivo na ohlásenie drobnej stavby
- doklad, ktorým preukážete vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku
- ak nie ste jediným vlastníkom pozemku, potrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- situačný výkres
- stavebné riešenia a technický popis stavby
- vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu potrebných prípojok
- ak stavbu realizujete svojpomocne, potrebujete vyhlásenie kvalifikovanej osoby
- ak sa stavba uskutočňuje na poľnohospodárskej pôde je potrebné vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu
 
 

 

 

 

 
1.10.2008© Weby Group
Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk
 
Foto: www.archiexpo.com