Kontrola komínaVyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol stanovuje zákonnú povinnosť dať si aspoň raz do roka skontrolovať (okrem iného)komín spôsobilou odbornou osobou – kominárom.

 

Aj keď si mnohí zanadávajú, že ide o zbytočné šikanovanie a ťahanie peňazí s požehnaním vlády od ľudí, štatistiky hovoria niečo iné: Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch (až 46 percent ) je porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Škody spôsobené požiarom sú obrovské a v porovnaní s nimi sú náklady na technickú kontrolu komína zanedbateľné. Keďže na Slovensku je minimum užívateľov, ktorí vykurujú výlučne elektrinou, solárnou alebo termálnou energiou, týka sa revízia komína v podstate každého z nás.

 

Kontrola komínov sa týka všetkých spalinových ciest, teda spotrebičov, dymovodov a komínov produkujúcich spaliny. Platí bez ohľadu na typ spaľovaného paliva.

 

Pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly komínov upravuje zákon č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Lehoty čistenia a kontrol bližšie špecifikuje. Už spomenutá vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. v § 20 špecifikuje lehoty čistenia a technických kontrol komínov. Aké sú tieto lehoty? 

 

1.  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

- štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

- šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

- dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

2. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

- dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

- šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

 

3. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

 

Zákon pamätá aj na novostavby, zrekonštruované domy a pripájanie nových spotrebičov ku komínu:

Komín možno uviesť do prevádzky vrátane pripojenia spotrebiča len so súhlasom osoby s odbornou spôsobilosťou (revízneho technika).

Revíziou sa rozumie odborné preskúšanie komína vyplývajúce zo zákona.

 

Kominár vydáva 2 typy dokladov a to:

 

1. Doklad o preskúšaní komína - jednorazový doklad, vystavený po stavebných úpravách  na telese komína -napr. po vložkovaní, stavbe ohľadom zvýšenia komína a pri pripojení nového spotrebiča- kotla.

 

2. Doklad o kontrole a čistení komína a dymovodu - tento typ dokladu vydáva kominár každoročne každej domácnosti pri vykonaní  kontroly a čistenia komína a dymovodu. Vydáva sa v lehotách čistenia daných zákonom po každoročnom  odbornom prezeraní staršej aj novšej dymovej cesty, staršieho alebo aj novšieho spotrebiča, ktorý sa v domácnosti nachádza. Tento doklad potrebuje podľa zákona nielen každá domácnosť, ale obzvlášť domácnosti poistené, pretože pri vzniku poistných udalostí majú doklady vplyv na ich plnenie.

 

V praxi sa môžeme stretnúť aj s negatívnym hodnotením v doklade o preskúšaní komína a to v prípadoch ak nie je pri spustení kotla v komíne nová vložka, ak je stará v nevyhovujúcom stave alebo nevyhovuje norme, alebo ak je vložka nová, no nie je certifikovaná, teda jej výrobca alebo montážnik nemá certifikát a tiež vtedy ak sa dymovod, teda rúra od kotla do komína vyhotovila z nevhodných materiálov a materiálov, ktoré na daný spotrebič nie sú určené. V prípade takéhoto negatívneho hodnotenia budeme musieť zistené závady odstrániť na vlastné náklady. Žiaden kominár sa nedá podplatiť, aby prižmúril oko. Je to pochopiteľné. Nik si nezoberie „na triko“ klamlivé údaje v revíznej správe. V prípade požiaru by mohol byť trestne stíhaný aj kominár, ktorý dovolil vykurovanie aj za nevyhovujúcich podmienok.

 

Najvhodnejšia doba pre kontrolu alebo čistenie komína je po vykurovacej sezóne, teda na jar. Na jeseň totiž mnoho ľudí pri prvom zakúrení zistí, že s komínom nie je čosi v poriadku a nadmiera klientov potom predlžuje objednávaciu dobu. V jesenných mesiacoch už majú kominári beztak svoje diáre plné. Ak necháme vykonať kontrolu počas vykurovacej sezóny, musíme navyše pred čistením prestať kúriť, aby spalinové cesty vychladli.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Čistenie komína svojpomocne

 

Aký komín pre nízkoenergetický dom?

 

Ďalšie články na tému Komíny

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.chimneys.com

(i.n.)