Stavebný dozorAk chcete vo vašom novom dome skutočne pokojne spávať, potrebujete, aby počas jeho výstavby na jednotlivé pracovné úkony a technologické postupy, dozerala kvalifikovaná osoba – stavebný dozor.

 

Stavebný dozor by mal kontrolovať priebeh výstavby a sledovať ju po odbornej stránke, ktorá, pokiaľ nie ste zbehlý v stavebníctve, môže byť pre vás úplne neznáma. Ak namietate, že sa vyplácaním stavebného dozoru náklady na stavbu navýšia, potom si uvedomte, že platíte niekoho, kto v konečnom dôsledku ochraňuje vaše vlastné investície a že po ukončení výstavby nebudete musieť vyhadzovať ďalšie peniaze na opravu chýb, ktoré sa počas realizácie stavby mohli vyskytnúť. Ušetrí vám tak nielen samotné financie, ale verte, že aj množstvo času a v neposlednej rade i nervov.

 

Stavebný dozor

 

Stavebný dozor môže vykonávať fyzická osoba, ktorá je na túto činnosť odborne spôsobilá a má oprávnenie na výkon tejto činnosti, ktoré upravujú osobitné predpisy. Pokiaľ sa pre stavebný dozor rozhodnete a vo vašom okolí sa nenachádza nikto s podobným oprávnením, môžete ho nájsť v registri osôb odborne spôsobilých dozor vykonávať, ktorý eviduje Slovenská komora stavebných inžinierov. V prípade záujmu ho nájdete aj na jej internetových stránkach.

 

Stavebný zákon vyžaduje funkciu stavebného dozoru len pre realizáciu jednoduchých a drobných stavieb alebo ich zmien a to len v prípade, že sú stavané svojpomocne. Pre niektoré jednoduché stavby postačuje aj prítomnosť kvalifikovanej osoby, ktorá vzdelaním a odbornou praxou spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zákona.

 

Ostatné stavby sú realizované stavebnými firmami pod vedením stavbyvedúceho a stavebný dozor  vykonáva len kontrolu v záujme investora, dozerá na priebeh prác a dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.

 

Podľa stavebného zákona má stavebný dozor sledovať korektný spôsob a postup výstavby, ktorý je určený schválenou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. Dozerá na priebeh výstavby a zodpovedá za dodržanie jej všeobecných technických požiadaviek, rieši prípadné nedostatky, ktoré zistí počas realizácii, sleduje dodržiavanie bezpečnostných podmienok pri práci a podobne. Priebežne kontroluje aj tie dokončené časti výstavby, ktoré sú pri ďalšom postupe zakryté, resp. sa postupom výstavby stanú nedostupnými, vedie stavebný denník a dáva súhlas so započatím a postupom realizácie nasledovných prác . V spolupráci s autorom stavby rieši aj nevyhnutné zmeny napr. v použití navrhovaných materiálov a na záver je povinný pripraviť podklady potrebné na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby.

 

Ak si stavebný dozor vyberiete, musíte s ním uzavrieť zmluvu na výkon dozoru a odborného poradenstva, ktorá bude okrem vlastného predmetu zmluvy obsahovať špecifikáciu a spôsob uskutočňovania prác na stavbe, predpisy, ktoré je dozor povinný dodržiavať, čas započatia a ukončenia stavebného dozoru, atď. Ak sa rozhodnete stavať svojpomocne, musíte osobu navrhnutú na výkon stavebného dozoru resp. kvalifikovanej osoby poverenej odborným vedením stavby, nahlásiť stavebnému úradu, vyplniť potrebné tlačivo a priložiť ho k žiadosti o stavebné povolenie. Príslušný stavebný úrad potom v stavebnom konaní preskúma, či je navrhovaná osoba schopná viesť stavbu odborným spôsobom.

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Projekt na rodinný dom

 

Trendy v architektúre rodinných domov - 2. časť

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Projekty a výstavba domov

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.dittmann-wohnungsverwalter.de