Stavebné povolenieAby váš sen o novom domove nezostal iba snom, je potrebné množstvo úkonov a to nielen stavebných. Aby ste vôbec mohli začať stavať, potrebujete stavebné povolenie.

Tento dokument spolu s vypracovanou projektovou dokumentáciou a územným rozhodnutím tvorí nedeliteľnú súčasť prípravy stavby rodinného domu, ale tiež rozsiahlejšiu rekonštrukciu staršieho domu. Bez stavebného povolenia nie je možné začať s výstavbou.

 

Mnohí z nás majú priam odpor k vybavovačkám na úradoch. Preto využívame oprávnenú osobu, ktorá je nami poverená vybavovať všetky náležitosti súvisiace s týmito úkonmi (príprava, projekt a realizácia stavby). V dnešnej dobe sa tiež využíva možnosť najať si špecializovanú firmu, ktorá dodá stavebné povolenie takpovediac „na kľúč“.

 

Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade v obci (obecný úrad) a v meste (mestský úrad) a toto povolenie podpisuje starosta/prednosta. Prvým krokom k úspešnému vybaveniu stavebného povolenia je správne vypísaná žiadosť, ktorá má obsahovať:

 

- Meno, priezvisko a adresu stavebníka ( v prípade, že sa jedná o manželov, uvádza sa aj meno manželky), číslo OP a kontaktné údaje žiadateľa (okrem telefónneho čísla sa uvádza tiež emailová adresa)

 

- Informácie o stavbe – t.j. druh a účel stavby, zastavanú úžitkovú a obytnú plochu v m2, meno a priezvisko zhotoviteľa stavebného projektu, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania. Taktiež sa uvádza spôsob realizácie stavby (dodávateľsky, svojpomocne) a predpokladané náklady na stavbu

 

- Informácie o mieste stavby – obec, katastrálne územie a parcelné číslo pozemku, kde bude stavba uskutočnená. Tiež zoznam vlastníkov (mená, adresy) a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných nehnuteľností alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko. Podľa katastra nehnuteľností sa tiež uvádzajú vlastnícke alebo iné práva k danému pozemku

 

- Základné údaje o samotnej stavbe – členenie, budúca prevádzka a podobne. Nemalo by sa tiež zabúdať na údaje o vplyve prevádzky na životné prostredie.

 

- Zoznam všetkých účastníkov stavebného konania, ktorí sú v čase vypisovania žiadosti stavebníkovi známi

 

Požadované prílohy :

 

a) Doklady k preukázaniu, že stavebník je vlastníkom pozemku či stavby ( prípadne že má k stavbe či pozemku iné právo, oprávňujúce ho zriadiť na pozemku požadovanú stavbu)

 

b) Tri vyhotovenia projektovej dokumentácie stavby, ktoré vypracuje oprávnená osoba s príslušným odborným vzdelaním

 

c) Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, posudky a súhlasy a tiež opatrenia, týkajúce sa obce a orgánov štátnej správy, ktorých sa táto žiadosť dotýka

 

d) Ak sa pred podaním žiadosti o stavebné povolenie konali rokovania s účastníkmi stavebného konania, je potrebné doklady k týmto rokovaniam priložiť k žiadosti

 

e) Pri svojpomocnej stavbe je potrebné priložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebného dozoru), že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

 

A ďalšie prílohy v závislosti od ich vyžadovania stavebným úradom.

 

Po doručení všetkých dokumentov so žiadosťou má stavebný úrad 30 dní na vyjadrenie. Počas tejto lehoty oznámi účastníkom začatie stavebného konania a môže nariadiť stavebné konanie spojené s miestnym šetrením a obhliadkou miesta stavby, na ktorých by sa mal zúčastniť žiadateľ (stavebník). Navrhovaná stavba musí byť v súlade s územným plánom obce resp. mesta, inak nie je možné stavbu povoliť. Nesmieme zabúdať, že v prípade, ak začneme stavať bez stavebného povolenia, bude sa táto stavba považovať za nepovolenú a stavebný úrad má právo nariadiť jej odstránenie.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Na čo myslieť na kúpe pozemku

 

Moderná architektúra: Dom ako z rozprávky

 

Ďalšie články na tému Projekty a výstavba domov

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk