Stavba chaty a legislatívaVyhliadli ste si prekrásny pozemok a rozhodli ste sa skoncovať s voľným časom a pustiť sa do výstavby chaty? Alebo ste kúpili staršiu chatu chceli by ste si ju prestavať a upraviť podľa vlastných predstáv?

 

No výborne, len by ste mali vedieť, čo všetko vás pred samotnou realizáciou výstavby chaty alebo prestavby čaká.

 

Ak ešte netušíte, pod ktorú obec váš vysnívaný pozemok patrí, urobte tak a navštívte jej obecný úrad. Tam vám poskytnú všetky potrebné informácie o podmienkach výstavby, obmedzeniach či reguláciách v danej oblasti. Na referáte životného prostredia získate informácie, ktoré sa týkajú potrebného stavebného povolenia.

Predtým ako získate stavebné povolenie, musíte si vysporiadať vlastnícky alebo prípadne nájomný vzťah k pozemku. Ak pozemok kúpite, musíte sa ako jeho majiteľ preukázať listom vlatníctva. Ak ste sa rozhodli, pozemok si prenajať, budete musieť tak isto predloziť list vlastníctva majiteľa pozemku a navyše nájomnou zmluvou, ktorá musí byť notársky overená.

 

Keď si vysporiadate otázku vlastníctva pozemku, môžete začať pracovať na vybavení stavebného povolenia.

 

V prvom rade si nechajte vypracovať vypracovať kvalitný projekt, ktorý následne musíte nechať posúdiť úradmi a orgánmi, ktorých zoznam získate na stavebnom úrade, pod ktorý spadá váš pozemok. S vaším projektom ste povinní oboznámiť aj majiteľov susedných pozemkov, ktorých musíte oboznámiť s vplyvmi a prípadnými následkami realizácie stavby na jej okolie.

 

V prípade, že to nechcete robiť osobne, môžete túto záležitosť prenechať na zamestnancov stavebného úradu, i keď rozumnejšie je osloviť susedov a porozprávať sa s nimi osobne, čím sa celý proces, samozrejme, urýchli. Po tejto „susedskej“ konzultácii si môžete podať žiadosť o stavebné povolenie.

 

 

Čo všetko musí obsahovať žiadosť o stavebné povolenie?

 

1. iniciály a adresu trvalého bydliska stavebníka

2. presné určenie druhu, účelu a miesta stavby

3. plánovaný termín ukončenia stavby

4. parcelné čísla pozemnku s uvedením vlastníckych práv – postupujete podľa listu vlastníctva

5. iniciály a adresu projektanta

6. údaj či sa bude stavba realizovať svojpomocne alebo dodávateľsky

7. základné údaje o stavbe – nájdete ich na projekte

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí mať nasledovné prílohy:

1. doklady o vlastníckom alebo nájomno vzťahu stavebníka k pozemku (priložený musí byť list vlastníctva všetkých pozemkom, ktorých sa stavba dotýka)

2. projekt stavby na stavebné povolenie a to v 3 vyhotovaniach

3. stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a rozhodnutia všetkých orgánov štátnej správy, ktorých sa realizácia týka a vyjadrenie príslušnej obce. V tomto prípade ide napr. aj o vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, hygienikov, kominárov atď.

4. pokiaľ budete vašu chatu stavať v chránenej zóne, musíte priložiť aj súhlas príslušného ochranárskeho združenia

5. vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie realizácie stavby v prípade, že budete chatu stavať svojpomocne

 

 

Pokiaľ bude vaše žiadosť o stavebné povolenie odsúhlasená, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Jeho právoplatnosť potvrdí po uplynutí 14 dní, počas ktorých sa môžu účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu stavebného úradu odvolať. Keď bude rozhodnutie právoplatne potvrdené, stavebný úrad vám vydá projektovú dokumentáciu s pečiatkou stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu musíte mať pripravenú počas celej výstavby k nahliadnutiu na stavbe a predložiť ju pri kolaudácii.

 

Keď stavbu ukončíte, musíte znovu navštíviť stavebný úrad a podať návrh na kolaudačné rozhodnutie. Až po jeho vydaní, budete môcť stavbu začať užívať.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Čaká vás rekonštrukcia chaty?

 

Pravé a falošné zruby

 

Ďalšie články, rady a tipy týkajúce sa chát a chalúp

 

2010© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.domabani-spb.ru