energetický certifikátRacionálno – úsporné využívanie prírodných zdrojov spojené s požiadavkami na ochranu životného prostredia sú v dnešnej dobe prioritami, ktoré sa týkajú doslova každého z nás. Pojem energetická certifikácia sa už netýka len elektrospotrebičov, ale aj stavieb a mnohých iných oblastí života. Hlavným dôvodom, prečo by sme sa mali o tento faktor zaujímať je ten, že v stavebníctve prioritu pekného dizajnu potlačila do úzadia zvedavosť, koľko energie nám stavba v nasledujúcich rokoch spotrebuje.

 

Energetická certifikácia budov je vlastne hodnotenie ich energetickej náročnosti, na základe ktorého získa daná nehnuteľnosť certifikát, v ktorom bude potvrdené jej zaradenie do určitej energetickej triedy.

 

V energetickom certifikáte bude zaznačená celková energetická potreba nehnuteľnosti t.j. energie potrebnej na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody, klimatizáciu, vetranie, zabudované osvetlenie a elektroinštaláciu, určená v kWh/m3 za rok. Princíp energetických tried aplikovaný na budovy v energetických certifikátoch má zabezpečiť pre záujemcu o kúpu nehnuteľnosti jednoduchú orientáciu na trhu a dať mu informáciu, či kupuje priestory v budove, ktorá je alebo nie je energeticky hospodárna. Inými slovami - či v nej za energiu zaplatí viac, alebo menej. Všetky tieto popísané fakty sú zákonne ošetrené. Poďme sa teda pozrieť na paragrafy.

 

Zákon č 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menil a doplnil zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bol novelizovaný zákonom 300/2012 Z.z., ktorý nadobudol platnosť 1.1.2013. Podľa neho sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na:

 

1. Novopostavené budovy alebo významne obnovované budovy, ktorých kolaudácia bola začatá po 1.1.2008 (za významnú obnovu budovy sa podľa novely zákona 300/2012 Z.z. považuje zásah do jej obalovej konštrukcie vo väčšom rozsahu ako 25% plochy. Vymenované sú tieto hlavné stavebné zásahy: zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena pôvodných obvodových výplní, ako aj iné stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy ako sú prístavba, nadstavba alebo prestavba).

 

2. Na budovy ktoré sa predávajú alebo prenajímajú po 1.1.2008. 

 

Dôležité doplnenia zákona:

Pri budovách ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich aj často navštevuje je do 9.7.2015 certifikácia povinná iba ak užívajú viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy. Po tomto dátume sa hranica na povinnú certifikáciu znižuje na 250 m2 celkovej podlahovej plochy.   Do 31.12.2015 sa povinnosť certifikácie nevzťahuje na prenájom bytov a ich súčastí. Energetické certifikáty vydané do konca roku 2012 platia do dátumu platnosti na nich uvedenej.

 

 

Energetická certifikácia nie je potrebná:

 

- u budov a pamätníkov chránených pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1.januárom 1947)

- kostoly a modlitebne

- dočasné stavby (ktorých čas užívania je kratší ako  dva roky)

- priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie

- bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku

- samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

 

Povinnosti vlastníka budovy pri energetickej certifikácii

 

Vlastník budovy ktorej sa týka energetická certifikácia je povinný mať energetický certifikát

 

- ku dňu začatia kolaudácie pri novej alebo významne obnovenej budove

- ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti

- do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebnej úpravy budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

 

Vlastník budovy je povinný do 5 dní pracovných dní od získania energetického certifikátu vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste ak ide o:

 

- budovy ktoré užívajú orgány verejnej správy, verejnosť ich často navštevuje a ich celková podlahová plocha je väčšia ako 250 m2,

- budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 a tiež sú často navštevované verejnosťou

Vlastník budovy je povinný pri predaji alebo prenájme budovy ako súčasť ponuky uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovatele jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

 

 

 
Ďalšie články na tému Zatepľovanie
 

5.8.2014© Weby Group Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: fopple.com

(i.n.)