studňaMáte rodinný dom s pozemkom? Hnevajú vás narastajúce cenný pitnej vody? Nie ste napojený na verejný rozvod pitnej vody? Chýba vám teda studňa a je skutočne najvyšší čas začať s jej výkopom.

 

Na samom začiatku je však potrebné prelúskať sa platnou legislatívou Slovenskej republiky. Ak sa vám sused pochváli, že jeho studňa pri dome stojí už dvadsať rokov a nikdy nepotreboval k nej stavebné povolenie, ani ho nikto nikdy nekontroloval, neberte jeho tvrdenia, ako bernú mincu. Studňa je totiž stavba, ako každá iná.

 

A tak, ako na stavbu garáže, rodinného domu či prístavby potrebujete povolenie, neobídete sa bez neho ani pri realizácií studne. Mnohí oponujú a oháňajú sa akýmsi § 18, ktorý znie (cit.): „Zákon 364/2004 Z.z. o vodách § 18 - Všeobecné užívanie vôd - každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnj správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Odst. 3 - Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min...“

 

Na prvý pohľad tento paragraf vyzerá celkom sľubne – ale po vysvetlení jednotlivých definícií v ňom uvedených zistíme, že pravda je niekde úplne inde. V prvom rade si musíme ujasniť, čo je to jednoduché vodné zariadenie: Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby.

 

Znamená to, že bez povolenia môžete stavať studňu, z ktorej budete odoberať vodu len ručne. Studňa nevyužíva zdroje povrchovej vody, ale podzemné zdroje, preto ju musíme vykopať do dostatočnej hĺbky. Gravitačný odber spomenutý v citácií § 18 v zrozumiteľnej reči znamená odber samospádom a ten pri rodinných domoch vo väčšine prípadov nehrozí. Osobitné nariadenia platia taktiež pri čerpaní vody z minerálneho prameňa. Tu neplatí, ani pri používaní ručného čerpania, že takáto stavba nepotrebuje povolenie. Práve naopak. Vzhľadom k špecifickosti čerpanej vody (minerálna) bude treba tých povolení oveľa viac. Pri čerpaní vody zo studne pomocou čerpadla sa postupuje podľa § 21 - Povolenie na osobitné užívanie vôd.

 

To znamená, že sa pri stavbe studne bez stavebného povolenia asi nezaobídeme. V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu. Povolenie vydáva Obvodný úrad životného prostredia (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Obec prostredníctvom Obecného úradu (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

 

 

Riskovať sa neoplatí. Za stavbu studne bez patričného povolenia môžete dostať od samosprávy dosť tučnú pokutu. Čierna stavba studne je zároveň považovaná za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže vyšplhať u fyzických osôb aj na niekoľko 1000 €. Ak ste živnostník, pokuta bude omnoho vyššia. Nie je podstatné, koľko vody ste odobrali skutočne – tá sa stanovuje odhadom. Preto nezabúdajte ani na najmenšie detaily, spojené s vybavovaním povolenia a včasným nahlásením prác obecnému úradu.

 

Všeobecne platí, že najmenej 15 dní pred zahájením geologických prác vrtu (v prípade studne 30 dní vopred) spojených so zásahom do pozemku je nutné oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác obecnému úradu, v ktorého katastri majú byť prevedené. Prakticky je oznámenie riešené zaslaním celého projektu obecnému úradu. Ten sa k projektu vyjadrí a v odôvodnených prípadoch môže zadávateľovi uložiť opatrenia expertného posúdenia geologickou službou, alebo iného odborného posúdenia alebo podkladu. V takom prípade sa zahájenie prác musí na primeranú dobu odložiť.

 

 

Aký je teda postup pri vybavení povolenia na studňu?

 

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Obecný (Mestský úrad) (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

 

Prvý krok - Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

 

Prílohy:

* 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)

* kópia listu vlastníctva

* situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

 

Druhý krok - Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

 

Prílohy:

* 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu

* projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)

* situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

 

Tretí krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody. podľa § 26 a § 21 vodného zákona

 

Prílohy:

* doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)

* 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou

* rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy

* situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

* ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

* doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti * doklad o uhradení správneho poplatku

 

 

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

 

Štvrtý krok – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Prílohy:

* fotokópia stavebného povolenia

* zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní

* doklad o uhradení správneho poplatku

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Nová studňa a povolenie na jej výstavbu

 

Ako postaviť štýlovú okrasnú studňu

Ďalšie články, rady a tipy týkajúce sa záhrad a okolia domu

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk