ČOVNa mnohých, najmä menších dedinách, kde je termín zahájenia výstavby kanalizácie ešte veľkou neznámou, riešia tento problém majitelia nových rodinných domov prostredníctvom realizácie žúmp alebo domových čistiarní odpadových vôd.

 

V poslednej dobe sa k riešeniu prostredníctvom ČOV-iek prikláňa stále viac a viac staviteľov. Alternatíva žumpy je síce možno na pohľad jednoduchšia, treba si však uvedomiť, že sa v nej odpadová vody len zhromažďuje a nečistí. Je to vlastne len nádrž, v ktorej sa skladujú splašky a ktorej obsah musí byť pravidelne vyprázdňovaný a odvážaný do regionálnej ČOV. S týmto je spätá nielen zvýšená starostlivosť v podobe kontroly žumpy, ale aj prevádzkové náklady, nehovoriac o nepríjemnom zápachu pri manipulácii s jej obsahom.

Ekonomické porovnanie oboch možností nakladania s odpadovými vodami je jednoznačne na strane domovej čistiarne. Aj keď sa nám počiatočná investícia do ČOV môže zdať o niečo vyššia, väčšinou už po 2 rokoch sa investície vyrovnajú a následne stúpajú investície spojené s vyprázdňovaním žumpy o poznanie rýchlejšie ako u ČOV.

 

Čo je ČOV?

 

Domáce čistiarne odpadových vôd sú zariadenia, ktoré čistia odpadové vody zo sociálnych zariadení, kúpeľní, kuchýň, umývačiek riadu, automatických práčiek a drvičov kuchynských zvyškov. Vyčistená odpadová voda sa následne dá vypúšťať do vodných tokov alebo otvorených kanálov, do podzemných vôd (vsakovanie do podložia), alebo sa recyklovaná využíva na splachovanie, polievanie či dokonca pranie.

 

Výber vhodnej ČOV

 

Rozhodujúcimi parametrami pri výbere veľkosti a kapacity ČOV je počet obyvateľov domu, spolu s množstvom znečistenej vody a stupňom jej znečistenia. Jedným zo základných krokov pri rozhodovaní by malo byť vyhotovenie kompletného zoznamu zariadení, v ktorých sa splašková voda produkuje, teda: WC, práčka, umývačka riadu, drvič odpadu, umývadlá, vane, bazén a pod. Hoci predpokladaná priemerná spotreba vody na osobu a deň je 150 l, teda 600 l/deň na štyri osoby, môže byť tento údaj pre každú rodinu iný. Podstatný pre výber vhodného zariadenia je aj časový harmonogram produkcie vypúšťanej vody. Ak sa napr. v určitej hodine naraz vyprodukuje v dome veľké množstvo splaškov a odpadovej vody, musí sa v systéme ČOV nachádzať aj akumulačná nádrž, ktorá tento možný okamžitý nápor eliminuje. Ak sa chcete rozhodnúť celkom správne, musíte sa zamyslieť napr. aj nad možnou zvýšenou produkciou splaškov v budúcnosti.

 

Energetická náročnosť domových čistiarní sa v štandardnej kategórii pohybuje v rozsahu od 50 do 70 W. V súčasnosti najviac používajú mechanicko-biologické ČOV, ale čo sa týkakonkrétneho výberu technológie, prenechajte ho na projektanta Pri vypracovaní projektu musí totiž odborník zobrať do úvahy aj ďalšie dôležité faktory, akými sú napr. veľkosť pozemku, hladina podzemnej vody, atď.

 

Je potrebné stavebné povolenie

 

Výstavba ČOV je vodohospodárske dielo, na realizáciu ktorého musí byť vydané stavebné povolenie. Projektant by vám teda mal vypracovať potrebnú projektovú dokumentáciu a požiadať príslušný stavebný úrad o jej schválenie a následné vydanie povolenia. Zriadenie ČOV podlieha veľmi prísnym pravidlám, na ktoré dozerá Úrad životného prostredia. Podľa zákona plní v súčasnosti úlohu špeciálneho stavebného úradu pre vodohospodárske diela.

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Malé ČOV a legislatíva

 

Domová čistička odpadových vôd

 

Ďalšie články na tému ČOV

 

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.kleinklaeranlage.com