Septik a žumpa sú definované ako zariadenia, do ktorých sa privádzajú odpadové vody a budujú sa tam, kde splaškové odpadové vody, alebo odpadové vody nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie, alebo tam, kde sa tieto odpadové vody nemôžu čistiť v samostatnej malej čističke odpadových vôd.

 

Žumpa alebo septik

 

Týmto sa však ich podobnosť končí. Ak zoberieme do úvahy platný zákon o odpadových vodách dozvieme sa, že septik sa považuje za vodnú stavbu a jej povolenie a prevádzkovanie sa týmto zákonom musí riadiť. To znamená, že na výstavbu septika je okrem stavebného povolenia potrebné aj povolenie na nakladanie s vodami t.j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Tieto povolenia vydáva orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia.

Žumpa vodnou stavbou nie je. Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spolu s povolením stavby (budova, rodinný dom), z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, nemusí sa na stavbu samostatnej žumpy vybavovať stavebné povolenie ale postačuje ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu a obci.

 

Čo je žumpa?

 

Žumpa je zariadenie, ktorým sa zachytávajú odpadové vody a osobitné vody bez toho, aby sa ďalej vypúšťali do povrchových či podzemných vôd. Žumpa je vlastne bezodtoková nádrž, ktorej obsah je nutné vyvážať v pravidelných intervaloch špeciálnym (fekálnym) vozidlom na likvidáciu do zariadení na to určených (čističky odpadových vôd). Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa stavebného zákona, ktorým sa staviteľa prevádzkovateľ žumpy musí riadiť.

 

Žumpa

 

Umiestnenie žumpy na pozemku je potrebné voliť tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.. Žumpa má spravidla obdĺžnikový, v niektorých prípadoch kruhový pôdorys. Musí byť nepriepustná, teda vodotesná. Okrem to ho nesmie zachytávať dažďové vody, takže jej strop musí byť nepriedušný a umiestnený vo výške minimálne 0,3m nad maximálnou hladinou. Priestor žumpy musí byť odvetrávaný tak, ako priestor septiku, teda pripojenou vnútornou kanalizáciou, alebo samostatným vetracím potrubím. Vzhľadom k užívateľskému komfortu a ekonomickosti prevádzky je efektívnosť žumpy diskutabilná. V prípade žumpy si treba uvedomiť aj to, že žumpy sa budujú hlavne pri objektoch a budovách s menším počtom obyvateľov, nakoľko sa to odrazí v jej objeme a potrebe častého vyvážania.

 

Čo je septik?

 

Septik je zariadenie, slúžiace k čisteniu odpadových vôd, z ktorého sú tieto následne vypúšťané do povrchových či podzemných vôd. Z hľadiska funkcie je septik prietoková zakrytá nádrž, umiestnená v zemi, ktorá slúži k odsedimentovaniu splaškov. Jej priestor je predelený prepážkami na dve, až tri postupne pretekané komory, kde sa zhromažďuje kal.

 

Septik

 

 

Ten sa v nich postupne usádza a dochádza k jeho vyhnívaniu. Strop septiku musí byť vždy prikrytý pevným vekom (monolitným, alebo prefabrikovaným). Vnútorný priestor musí byť odvetrávaný pripojenou vnútornou kanalizáciou, alebo samostatným vetracím potrubím. Do každej komory musí byť umožnený prístup pre vyberanie usadeného a vyhnívajúceho kalu.

 

Prevádzka septiku vyžaduje oveľa menej úsilia, ako žumpa. Septik je stavebne aj prevádzkovo nenáročný čistiaci objekt. Účinnosť čistenia môžeme podstatne zvýšiť zaradením pieskového, alebo iného filtra na dočistenie za septik. Výhodou tohto systému je, že nepotrebuje pripojenie elektrickej energie. No v realite je možné využiť takýto filter len u malých rekreačných objektov s nízkym látkovým zaťažením . U trvale obývaných objektov dochádza často k úniku hrubých nečistôt do zemného filtra, ktorý potom rýchlo stráca prietokovosť, tým i účinnosť a keďže čistenie filtra nie je obvykle reálne, je potrebné ho často kompletne vymieňať. Pokiaľ zrátame náklady na septik a zemný filter, dostaneme sa na blízku lacnejšej domovej čističky odpadových vôd.

 

Musíme však brať do úvahy, že v dnešnej dobe už žiadny orgán štátnej vodnej správy v súčinnosti s orgánmi štátnej správy ako aj správcu toku do ktorého sa bude vypúšťať, stavbu septiku až na niektoré výnimky nepovolí, pretože nespĺňa požiadavky kladené na vyčistenú vodu. Ak sa septiky inštalujú, tak iba pri rekonštrukciách domov, kedy boli predpísané (povolené) v minulosti.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

 

Koreňová čistička odpadových vôd

Ďalšie články na tému ČOV, čistiarne vody

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.kolodec.com.ua, www.stro.im, www.ibud.ua, www.magic-well.ru