Izolácia proti tlakovej vode Vznik podzemných vôd je dlhodobý proces, ktorý v stavebníctve nie je možné podceňovať. Tlakové účinky vody vznikajú, keď dažďová voda prechádza nesúdržnými, dostatočne priepustnými vrstvami zeminy a narazí na nepriepustnú vrstvu.  Vtedy dochádza k jej hromadenie a vytváraniu takzvanej nádrže.  Tá môže v dôsledku hydrostatického tlaku vplývať nielen na okolité vrstvy pôdy, ale aj na budúce konštrukcie.

 

Tlaková voda je pre stavby a stavebné konštrukcie veľmi nebezpečným prvkom, ktorý sa nesmie v žiadnom prípade podceňovať. Vytvára v okolí subjektu spojitú hladinu a pôsobí na hydroizoláciu hydrostatickým tlakom, na izoláciu všetkými smermi. Za tlakovú vodu sa považuje aj zadržaná voda, ktorá sa nahromadí v zasypanom odkope okolo stavby. Izolácia proti účinkom tlakovej vody sa technologicky zhotovuje do takzvanej vane, ktorú tvorí podkladový betón a zvislé stienky. Týmto procesom je zabezpečená jej celistvosť. Na zvislej stene končí zväčša 300 mm nad hladinou podzemnej vody. Ďalej pokračuje izolácia proti zemnej vlhkosti.

 

Izolácia proti tlakovej vode

 

Izolácia proti tlakovej vode sa navrhuje aj vtedy, keď sa podzemné časti budovy nachádzajú v málo priepustnej zemine, alebo ak stavba zadrží vodu pritekajúcu zo svahu. Preto je vždy veľmi dôležitý odborný hydrogeologický prieskum. Voda, stekajúca zo svahu vytvorí súvislú hladinu a môže pôsobiť hydrostatickým tlakom na základy a konštrukciu stavby. Tento nebezpečný proces môže vážne narušiť statiku domu.. Vhodným riešením pre zmiernenie takéhoto tlaku je vybudovanie drenážneho systému po obvode celej stavby. Rúrky takéhoto systému sa musia nachádzať minimálne 20 cm pod povrchom hrubej základovej dosky.

 

Ako vodotesné izolácie proti tlakovej vode je optimálne voliť systémy, ktoré umožňujú kontrolu tesnosti v priebehu realizácie, prípadne i po zabudovaní, alebo aspoň umožňujú jednoduchú sanáciu v jasne stanovených a ohraničených sektoroch. Z ostatných systémov je akceptovateľný najmä dvojvrstvový asfaltový, ktorý je výrazne odolný proti prerazeniu (min. 8 mm hrúbky) než jednoduché systémy a súčasne pri použití asfaltových SBS pásov dostatočne elastický na preklenutie trhlín a pohybov podkladových konštrukcií.

 

Okrem vlastnej skladby (bežné plochy) systému vodotesných izolácií je nevyhnutne potrebné kvalitné technické vyriešenie konštrukčných detailov. Vo všeobecnej polohe možno vytipovať niektoré zásady, ktoré majú všeobecnú platnosť:

 

- Všetky tvarové zmeny hydroizolačného povlaku (kúty, zákutia, rohy, nárožia), prestupy (pod prírubami), dilatačné špáry atď. je nevyhnutne potrebné zosilňovať. Vo väčšine prípadov sa používa zosilňujúci hydroizolačný pás, v niektorých je možné používať aj profilované pásy, ktoré  umožňujú pri prerazení hydroizolačného povlaku jeho lokálnu sanáciu injektážou v konkrétnom poškodenom sektore.

 

- Všetky prestupy je potrebné riešiť pomocou systému zovretia izolácie medzi voľnou a pevnou prírubou, v  prípade kruhových prestupov používať plášťové rúry so samostatným dotesnením medzi plášťovú rúrou a prenikajúcim telesom

 

- Dilatačné uzávery je nutné dimenzovať na predpokladané pohyby dilatačných celkov izolovaného objektu.

 

- Všetky etapové spoje je nutné chrániť pred mechanickým poškodením, tak aby hydroizolačný povlak bol v ďalšej etape spoľahlivo napojiteľný

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Prírodné izolácie proti vlhkosti

 

Funkčná hydroizolácia vám ušetrí kopec peňazí

 

Ďalšie články na tému Izolácie

 

 

16.9.2014© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: mkrovlya.com, VeraBug.com

(i.n.)